ŽZH: Bespovratna poticajna financijska sredstva za razvoj malo gospodarstva

0
67
zzh:-bespovratna-poticajna-financijska-sredstva-za-razvoj-malo-gospodarstva
Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavilo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva ŽZH utvrđenih proračunom ŽZH za 2020. godinu.

Kako je priopćilo ovo ministarstvo, programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici).

Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita. Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2 % na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja su podignuta u 2018. i 2019. godini i koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8 %.

Ostvareni poticaji služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, priopćeno je iz Ministarstva gospodarstva ŽZH.

KLIKNI i pročitaj JAVNI POZIV

Na temelju članka 8. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 31/19), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I     P O Z I V

za odabir korisnika sredstava ”Tekući prijenosi za koncesije”

utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

1. PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu sukladno članku 3. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

2. SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Proračunska sredstva su namijenjena za realiziranje projektnih prijedloga koji su od općeg društvenog interesa, kao što su izgradnja, održavanje, popravak ili modernizacija javnih površina i objekata.

3. KORISNICI POTICAJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju mjesne zajednice na čijem području se nalazi predmet koncesije, kao i mjesne zajednice čijom se infrastrukturom služi koncesionar u obavljanju svoje djelatnosti.

4. UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA

Osnovni kriteriji i mjerila pri dodjeli namjenskih sredstava su:

a) po osnovu lokacije koncesijskog dobra,

b) pripremljenost dokumentacije,

c) namjena projekta,

d) prioritet apliciranog projekta.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev (prijavu) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) projektni prijedlog s financijskom konstrukcijom,

b) rješenje o osnivanju mjesne zajednice,

c) identifikacijski broj mjesne zajednice i

d) instrukcije za plaćanje s imenom banke i brojem žiro računa ili potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu.

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE

Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom ”Zahtjev za dodjelu sredstava – tekući prijenosi za koncesije”

”NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV”

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

a) naziv – ime podnositelja prijave,

b) adresu i kontakt telefon,

c) ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Prijave se dostavljaju najkasnije 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

7. OBRADA ZAHTJEVA

Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.

Stručno povjerenstvo za odabir korisnika sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih projekata za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženom ocjenom, mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministru).

Ministar donosi konačnu Odluku o dodjeli sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

8. OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor za koncesije ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime